Patroni i Partnerzy

Strona główna Patroni i Partnerzy

MIASTO GOSPODARZ II KER

Kraków ma ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez sprawiedliwą, efektywną i społecznie akceptowalną transformację.  W ramach europejskiej „Misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” opracowany został Miejski Kontrakt Klimatyczny, zawierający ogólny plan dojścia do neutralności klimatycznej we wszystkich sektorach (energia, budynki, gospodarka odpadami i transport) wraz z powiązanymi planami inwestycyjnymi. Istotną częścią kontraktu jest zaangażowanie w proces transformacji mieszkańców, organizacji naukowych i badawczych oraz sektora biznesu.

REGION GOSPODARZ II KER

EkoMałopolska od lat działa na rzecz poprawy środowiska w Województwie Małopolskim. Odbywa się to poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk. Wszelkie aktywności ekologiczne łączą ze sobą zmiany przyzwyczajeń na bardziej odpowiedzialne. EkoMałopolska inicjuje i prowadzi akcje edukacyjne dla młodszych i starszych mieszkańców regionu; pokazuje jak być eko na co dzień, oszczędzając zasoby i energię, wykorzystując ponownie surowce i chroniąc przyrodę.

PARTNERZY STRATEGICZNI (TBA)

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą podmioty biorące udział w transformacji energetycznej Polski. Obecnie skupia ponad 100 spółek, organizacji gospodarczych i przedsiębiorców (w tym Operatorów Systemu Dystrybucji, inwestorów oraz producentów i odbiorców energii odnawialnej).
Kluczowymi zadaniami Izby, w zakresie budowy rynku energetyki rozproszonej w Polsce, są współpraca z PSE i Urzędem Regulacji Energetyki, jak również praca nad zapewnieniem elastyczności systemu oraz stworzenie platformy do dialogu z administracją centralną, samorządową i innymi uczestnikami rynku energii.
KIKE prowadzi swoją działalność w kraju, ale buduje również relacje międzynarodowe, na obszarze całej Europy, w szczególności jeżeli chodzi o regulacje prawne dotyczące OZE oraz implementacje założeń europejskiego Green Deal. Izba nieustannie wspiera swoich członków w pokonywaniu barier hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz inwestycji OZE w Polsce.

PARTNERZY GŁÓWNI (TBA)

Ciepła Energia Krakowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie to jeden z liderów branży ciepłowniczej w Polsce oraz jedna z kluczowych krakowskich spółek komunalnych zapewniająca ciepło dla ok. 70 procent mieszkańców miasta.

Wydając na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ponad 1 miliard 300 milionów złotych MPEC zbudował jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów ciepłowniczych, liczący obecnie ponad 900 km długości, ponad 10 tysięcy węzłów ciepłowniczych oraz około 7 tysięcy komór. Firma zdalnie nadzoruje prace najważniejszych punktów systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dostarczają mieszkańcom Krakowa dobrą wodę prosto z kranu i zapewniają dostęp do korzystania z miejskiej kanalizacji. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, osiągnięcie niezależności energetycznej, to tylko nieliczne przykłady działań WMK S.A. na rzecz ochrony środowiska. Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, Spółka wdraża w życie cele zrównoważonego rozwoju, by zapewnić ciągłość zasobów dla przyszłych pokoleń krakowian. Od wielu lat prowadzi też wielokierunkowe działania edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych, które podnoszą świadomość ekologiczną oraz zachęcają do zmiany stylu życia.  

PARTNERZY KONGRESU (TBA)

PATRONI HONOROWI (TBA)

PARTNERZY MERYTORYCZNI (TBA)

PARTNERZY INFORMACYJNI (TBA)

ECOPARTNERZY II KER

PATRON KONKURSU KSIĄŻKA W TEmacie

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).